Home

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1.1 Bij de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
      a. Koper: een consument, overheid, vereniging, stichting, instelling, organisatie of bedrijf die
      een Overeenkomst met Energie Extra sluit inzake de koop en eventueel installatie van het
      product ;
      b. Product: zonnepanelen in de ruimste zin van het woord inclusief onder andere omvormers,
      laadregelaars, inverters, accu’s, bekabeling, montagemateriaal, montage en installatie zoals
      gespecificeerd in de overeenkomst;
      c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Energie Extra en Koper tot koop van het Product
      en eventuele installatie ervan.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle
      aanbiedingen en overeenkomsten van Energie Extra.
1.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Koper worden uitdrukkelijk
      uitgesloten.

Artikel 2: Overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen van Energie Extra zijn vrijblijvend.
2.2 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Energie Extra aan Koper
       toegezonden Overeenkomst schriftelijk (post, mail, fax) bevestigd is door Koper.
2.3 Energie Extra behoudt zich het recht om een getekende, dan wel een mondelinge overeenkomst zonder opgaaf van redenen te weigeren cq. annuleren. Dit kan zowel voor als tijdens uitvoering van de overeenkomst / werkzaamheden. Eventuele financiële consequenties vallen niet onder verantwoordelijkheid van Energie Extra en worden verhaald op de opdrachtgever.

Artikel 3: Prijs

3.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald zijn de in de aanbieding en
      Overeenkomst vermelde prijzen vast.
3.2 Indien na de datum van totstandkoming van de Overeenkomst en voor de betaling één of
      meer van de kostprijsfactoren een verhoging heeft ondergaan, is Energie Extra gerechtigd
      om de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
3.3 De Koper is gerechtigd om per aangetekende brief de overeenkomst binnen 10
       werkdagen te ontbinden indien sprake is van een verhoging zoals bedoeld in artikel 3.2.
3.4 Indien de koper de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een verhoging zoals vermeld in artikel 3.2 kan Energie Extra een vergoeding in rekening brengen voor de reeds gemaakte kosten.

Artikel 4: Levering en eigendomsoverdracht

4.1 De levering van het Product geschiedt op het door Koper opgegeven adres, waarbij
      Energie Extra streeft naar een leveringstermijn van uiterlijk drie maanden nadat
      Energie Extra de Overeenkomst is aangegaan.
4.2 Energie Extra of een door haar aangewezen installateur zal de Koper telefonisch
       benaderen voor het maken van een afspraak voor de levering van het Product en eventuele
       installatie.
4.3 Indien Energie Extra niet tijdig levert, kan Koper Energie Extra ingebreke stellen en een
       redelijke termijn stellen voor nakoming.
4.4 De eigendomsoverdracht van het Product vindt plaats bij betaling.
4.5 Na levering blijft Energie Extra eigenaar van geleverde zaken zolang Koper:
      a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze
      overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;
      b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet
      betaalt of zal betalen;
      c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten,
      zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
4.6 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag Koper deze buiten
      zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
4.7 Nadat Energie Extra zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde
      zaken terug halen. Koper staat Energie Extra toe de plaats te betreden waar deze zaken
      zich bevinden en stelt Energie Extra in de gelegenheid de installatie / product te kunnen verwijderen.
4.8 Als Energie Extra geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de
      geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is Koper verplicht de nieuw
      gevormde zaken aan Energie Extra te verpanden.

Artikel 5: Betaling

5.1 Alle bedragen die Koper aan Energie Extra verschuldigd is op grond van de levering en
       installatie van het Product, brengt Energie Extra aan Koper in rekening door middel van een
       factuur.
5.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient de factuur te zijn voldaan binnen (14)
       veertien dagen na dagtekening.

Artikel 6: Installatie

6.1 Het Product wordt door Koper zelf geïnstalleerd en aangesloten op/in de woning, tenzij
      Koper met Energie Extra is overeengekomen dat Energie Extra het Product zal (doen)
      installeren en aansluiten.
6.2 Koper is jegens Energie Extra verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering
      van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het
      installeren, het aansluiten en het veilig en juist functioneren van het Product.
6.3 Koper verleent in het voorkomende geval het personeel van Energie Extra of een door
      haar aangewezen installateur toegang tot de plaats waar het Product geïnstalleerd dient te
      worden.
6.4 Koper staat er voor in dat op de plaats van installatie geen asbest aanwezig is.
6.5 Energie Extra is niet aansprakelijk voor brandschade welke ontstaat als gevolg van het
      werken met open vuur.
6.6 Schade en kosten die ontstaan zijn doordat aan de in artikel 6 gestelde voorwaarden niet
      voldaan is, komen en zijn voor rekening van de Koper.
6.7 Koper draagt voorts het risico voor schade die veroorzaakt is of zal worden als gevolg
      van onjuistheden in de door hem opgegeven informatie of opgedragen werkzaamheden en
      gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden verricht worden.

Artikel 7: Garantie

7.1 Energie Extra garandeert hanteert een installatiegarantie van 2 jaar op de werkzaamheden,
      andere garantietermijnen van de producten zullen in de offerte worden vermeld. Deze bij normaal gebruik.
7.2 Gebreken moeten onverwijld doch altijd binnen twee weken na openbaring van het
      gebrek gemeld worden aan Energie Extra.

Artikel 8: Aansprakelijkheid 

8.1 Energie Extra is enkel aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen indien deze
      tekortkomingen aan haar toegerekend kunnen worden.
8.2 De aansprakelijkheid van Energie Extra ten opzichte van de Koper is beperkt tot de
      schade waarvoor en voor zover Energie Extra overeenkomstig dwingendrechtelijke
      bepalingen aansprakelijk gesteld kan worden. Indirecte schade
      (waaronder gevolgschade) en/of immateriële schade is/zijn uitgesloten. Energie Extra is
      niet aansprakelijk voor de gevolgschade ontstaan door het niet of gedeeltelijk werken van de
      installatie, met name financiële schade ontstaan door de niet gerealiseerde opbrengst van de
      installatie.
8.3 Schade dient zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na het constateren van
      de schade, aan Energie Extra gemeld te worden.

Artikel 9: Toepasselijk recht en geschillen 

9.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen worden, voor zover geen minnelijke regeling bereikt wordt, voorgelegd
      aan de bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 10: Slotbepalingen

10.1 Energie Extra heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen; wijzigingen
        zullen in werking treden één maand na bekendmaking. Wijzigingen gelden ook voor reeds
        bestaande overeenkomsten.
10.2 Deze algemene voorwaarden treden in werking op 6 mei 2013

Comments are closed.